ตั้งค่า SoftEther สำหรับ OS Windows

1.กดเลือก Add VPN Connection

s01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1ตั้งค่าต่างๆดังนี้

4587

1.1.1Setting Name ตั้งชื่อการเชื่อมต่อ

1.1.2.Host Name ใส่ 203.158.224.30

1.1.3.Port Number ใส่ 443  Disable NAT-T

1.1.4.Virtual Hub Name ใส่ Vpn

1.1.5.Auth Type เลือก RADIUS or NT Domain Authentication

1.1.6.User Name ใส่ User ที่ใช้ login ระบบภายในมหาวิทยาลัย

1.1.7.Password ใส่ Password ที่ใช้คู่กับ Username ที่ใช้กับระบบภายในมหาวิทยาลัย แล้ว กด OK

2.5 หลังจากตั้งค่าเสร็จ คลิ๊กขวา ตรงชื่อการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ข้างต้น แล้วกด connect

220320161312

2.6 เลิกใช้งานคลิ๊กขวา กด Disconnect

s04